Menu Close

Švogžlys Nikodemas – Milžinas

CITATA. Kai žmogaus siela sveika, tvarkinga, gerame kelyje – tai ir visas žmogaus gyvenimas pakyla, susidoroja, pasidaro sotus ir gražus.

Taip trumpos tos mūsų gyvenimo vasaros ir taip skubūs, šuoliuojantieji mūsų jaunystės pavasariai… Praeina ir nėra, ir nebegrįžta, ir nesulauksime. Ir visas amžius taip skubiai, be atodūsio praeis ir bus tiktai Vėlinės…

 

BIOGRAFIJA. Švogžlys Nikodemas-Milžinas (1899 m. kovo 29 d. Trebučių k., Švenčionių apskr. – 1985 m. sausio 20 d. Vievyje, palaidotas Kernavės bažnyčios šventoriuje) – kunigas, visuomenės veikėjas, publicistas, istorikas.

Vienas iškiliausių Kaišiadorių vyskupijos dvasininkų. Vos gimus Nikodemui, šeima išvyko į Rygą uždarbiauti. 1915 m. šeima grįžo į Trebučius. 1918-1921 m. mokėsi Vilniaus dvasinėje seminarijoje. 1918 m. debiutavo spaudoje – Vilniaus kalendoriuje buvo išspausdintas Nikodemo eilėraštis „Gyvuok, Tėvyne“. Iš trečiojo seminarijos kurso buvo pašalintas – vadovybei nepatiko jo lietuviškoji veikla. Mokymąsi seminarijoje prilygino trijų metų klasikinės gimnazijos kursui. 1921 m. įstojo į Žemaičių dvasinę seminariją Kaune. 1922 m. perėjo į Lietuvos universiteto Teologijos-Filosofijos fakulteto Teologijos skyrių, kurį baigė 1925 m. Baigęs kunigų seminariją Kaune, jis negalėjo vykti į savo gimtąją parapiją ir laikyti pirmųjų šv. Mišių. Tad primicijoms pasirinko Žaslių bažnyčią, kurioje tuo metu klebonavo kun. Matas Cijūnaitis. Čia savo pirmąsias šv. Mišias kun. Švogžlys aukojo 1925 m. birželio 14 d. Jose dalyvavo Kaišiadorių administratūros administratorius kan. Juozapas Kukta (vėliau pirmasis Kaišiadorių vyskupijos vyskupas), prel. Teodoras Brazys, kan. Juozapas Čaplikas, žinomas tautosakininkas Pranas Bieliauskas. Iš viso į primicijas suvažiavo dvidešimt dvasininkų. Pamaldos buvo labai iškilmingos. Buvo akcentuojama, kad tik dėl Lenkijos agresijos kun. N. Švogžlys priverstas laikyti Žasliuose šv. Mišias. Vikaravo Molėtuose, paskui Kaišiadoryse. 1927 m. Kaišiadoryse dirbo tikybos mokytoju. Kaišiadoryse įkūrė muziejų. 1931 m. perkeltas į Kernavę. Pradėjo domėtis žurnalistika, rašė straipsnius į leidinius. Klebonaudamas Gegužinėje, 1937 m. vasarą buvo išvykęs į vienintelę savo gyvenime ilgesnę kelionę – į Paryžių ir Lurdą. Parašė ilgus kelionės įspūdžius, kurie buvo išspausdinti „Ryte“. Sodino parką. Įsteigė muziejėlį, kurio įdomiausius eksponatus atidavė Vytauto Didžiojo karo muziejui. Rengė vaidinimus. 1938 m. suorganizavo kariuomenės ir visuomenės šventę. Buvo vysk. Juozapo Kuktos vizitacijų reporteris.  Iš Gegužinės buvo iškeltas į Onuškį. Karo metais gelbėjo nuo mirties žydus. 2000 m. kun. N. Švogžlys-Milžinas už žydų gelbėjimą karo metais apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (po mirties).

KŪRYBA. Paliko didžiulį rankraštinį palikimą – „Kaišiadorių vyskupijos istorijos” dvitomį, monografijas apie vysk. J.Kuktą, vysk. J.Matulaitį, F.Labuką, kun. dr. J.Stakauską, parašė keliolikos parapijų istorijas, šimto mirusių kunigų biografijas.  Daug rašė į to meto Lietuvos ir išeivijos periodinę spaudą. 1940 m. Marijampolėje išleistos dvi jo knygos: „O šventasis Vilniau! (Liaudies reportažai apie Vilnių ir jo šventoves)“ ir „Vilniaus Aušros vartai“. Pradėjo rašyti memuarus „Mano gyvenimo pasaka“. Klebonaudamas Kruonyje (1959-1961) toliau rašė memuarus (apie Onuškio laikotarpį), parašė Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčios istoriją, rinko medžiagą apie Kaišiadorių katedrą ir kt. Parašė monografiją „Mūsų Švenčionys“. Pradėjo rašyti Kaišiadorių vyskupijos istoriją, kurią rašė iki gyvenimo saulėlydžio. Paliko didžiulį rankraštinį palikimą. 2003 m. Kaišiadoryse išleista Nikodemo Švogžlio-Milžino monografija „Vyskupas Juozapas Kukta“ (išleido Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla).

2001 m. Kaune išleista monografija „Kunigo Nikodemo Švogžlio – Milžino gyvenimas ir kūryba“ (sud. J. Kilčiauskienė).

Literatūra

  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. – Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. – P. 125;
  • Sabonytė N., Laurinavičius J. Žaslių bažnyčia. – Kaišiadorys-Žasliai, 1997. – P. 29.

Prieiga per internetą: http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=%C5%A0vog%C5%BElys_Nikodemas-Mil%C5%BEinas

http://www.vilnijosvartai.lt/personalijos/nikodemas-svogzlys-milzinas/

Skip to content