Menu Close

Vidinis pranešimų apie pažeidimus kanalas

Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka), siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją. Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis Bibliotekos veikloje, pašalinant veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali susidaryti korupcijai palankios sąlygos.
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina galimybę teikti informaciją apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui, arba jį Bibliotekoje pažeidžiančius asmenis, kuriuos su Biblioteka sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai.

Pranešama apie šias veikas:
1. Galimai rengiamą, vykdomą ar įvykdytą nusikalstamą veiką.
2. Administracinį nusižengimą.
3. Tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą.
4. Profesinės etikos normų pažeidimą.
5. Kitą viešajam interesui keliamą grėsmę arba teisės pažeidimą.*

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
Pranešimo teikimo būdai:
1.Užpildyti pranešimo formą apie pažeidimus.
2.Elektroniniu paštu: administratore@kaisiadoriuvb.lt.
3.Paštu: Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Gedimino g. 69, LT-56124, Kaišiadorys.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu. Pranešimus pateikusiems asmenims bus užtikrintas konfidencialumas bei galės būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Informacijos apie pažeidimus bibliotekoje teikimo tvarka
Informacijos apie pažeidimus Bibliotekoje teikimo tvarkos aprašas

Kompetentingas subjektas – Bibliotekos atsakingas darbuotojas už informacijos apie pažeidimą priėmimą ir registravimą: Genė Razulevičienė 8 346 52662, info@kaisiadoriuvb.lt

Bibliotekos korupcijos prevencijos programa ir korupcijos prevencijos įgyvendinimo planas
Bibliotekos korupcijos prevencijos 2019-2022 metų programa

Teisės aktai, susiję su korupcijos prevencija
Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2015–2019 metų korupcijos prevencijos programa.
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.

Skip to content