Menu Close

Genevičius Pranas

CITATA.

BIOGRAFIJA.

Pranas Genevičius gimė 1923 m. vasario 27 d. Jundeliškių kaime, Nemajūnų parapijoje, Prienų rajone, valstiečių šeimoje. Mokėsi Jiezno pradinėje mokykloje, vėliau Kaišiadorių gimnazijoje. 1941 – 1942 m. mokytojavo Užuguosčio pradinėje mokykloje. 1942 – 1946 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1947 m. balandžio 27 d. arkivyskupas Mečislovas Reinys Vilniaus arkikatedroje jį įšventino kunigu.

Darbavosi šiose Kaišiadorių vyskupijos parapijose: vikaru – Punioje (1947) ir Kaišiadoryse (1947 – 1948); klebonu – Žiežmariuose (1948 – 1949), Kaišiadoryse (1949), Skudutiškyje (1950 – 1951), Ryliškiuose (1951 – 1952), Kuktiškėse (1952 – 1961), Bagaslaviškyje (1961 – 1965), Bijutiškyje (1965 – 1969), Joniškyje (1969 – 1972); nuo 1972 m. balandžio 27 d. iki mirties darbavosi Darsūniškio parapijoje (Kaišiadorių raj.).

Visą gyvenimą, o ypač pastaraisiais metais, darbuodamasis Darsūniškyje, Kun. pomėgis – kelionės: yra lankęsis JAV, Italijoje, Šventojoje Žemėje, Fatimoje, Lurde, skersai išilgai išvažinėjęs Lietuvą.

Regimieji kun. Prano darbo vaisiai gražūs ir gausūs. Pavyzdžiui, paskutiniojoje jo darbo vietoje, Darsūniškio parapijoje, visus trisdešimt metų be galo rūpestingai tvarkytą ir puoselėtą bažnyčią puošia kun. Prano iniciatyva sukurtas paveikslas „Motina Darsūniškio” ir skulptūra – bareljefas „Gerasis ganytojas”. Pats paskutinis ir bene didžiausias Jo rūpestis – naujos klebonijos, kurioje labai trumpai tesuspėjo pagyventi, statyba. Antras taip pat labai svarbus pastaruoju metu jo iniciatyva atliktas darbas – kapinių koplyčios atnaujinimas, kurios, kaip pats yra minėjęs, dar nebaigė. Tačiau pats reikšmingiausias jo įvykdytas projektas, padedant ir visiems darsūniškiečiams – garsiųjų Darsūniškio vartų – šv. Agotos, šv. Jurgio ir šv. Kazimiero koplytėlių – atstatymas vos tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę. 2003 m. lapkričio 27 d., eidamas 81 – uosius metus, autoavarijoje žuvo Kaišiadorių vyskupijos kunigas jubiliatas Pranas Genevičius. Tamsiu paros metu einantį iš Greitosios pagalbos ligoninės, kunigą Praną Genevičių Vilniuje, Oslo gatvėje, mirtinai sužalojo lengvasis automobilis.

KŪRYBA.  Pranas Genevičius degė meilė žodžiui, visų pirma poezijai; išleido 3 poezijos rinkinius: „Posmai kelionėse”, „Lietuva po Kremliaus žvaigžde” ir „Rinktinė”; ketvirtoji jo poezijos knyga, apie kurią yra minėjęs artimiausiems, taip ir liko rankraščiuose.

ŠALTINIAI.http://kaisiadorys.lcn.lt/naujienos/;18

http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Genevi%C4%8Dius_Pranci%C5%A1kus

Skip to content